Balans

(in duizend €)                                      
ACTIVA 31.12.2022  31.12.2021 
I. Vaste activa 2 933 303 2 914 490
A. Goodwill 12 415 16 299
B. Immateriële vaste activa 2 355 6 176
C. Vastgoedbeleggingen 2 767 296 2 861 185
        Reële waarde van de portefeuille buiten Silversquare 2 733 881 2 824 655
        Right of use - reële waarde van de Silversquare huurovereenkomsten 33 415 36 531 
D. Andere materiële vaste activa 19 334 19 118
E. Financiële vaste activa 128 210 6 901
F. Vorderingen financiële leasing 3 693 4 812
II. Vlottende activa 149 972 67 798
A. Activa bestemd voor de verkoop 17 759 13 133
B. Financiële vlottende activa 143 7
C. Vorderingen financiële leasing - 149
D. Handelsvorderingen 34 564 35 217
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 3 223 11 692
F. Kas en kasequivalenten 90 698 2 022
G. Overlopende rekeningen 3 586 5 578
TOTAAL ACTIVA 3 083 275 2 982 289
     
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 31.12.2022 31.12.2021
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 647 477 1 630 170
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 1 647 477 1 630 170
A. Kapitaal 398 357 398 357
B. Uitgiftepremies 861 905 861 905
C. Reserves 353 021 314 592
D. Nettoresultaat van het boekjaar 34 195 55 316
II. Minderheidsbelangen - -
VERPLICHTINGEN 1  435 798 1 352 118
I. Langlopende verplichtingen 1 302 261 888 539
A. Voorzieningen - 1 196
B. Langlopende financiële schulden 1 280 154 851 775
     a. Kredietinstellingen 1 224 776 440 155
     c. Andere 55 378 411 620
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 17 120 27 081
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 3 925 7 362
F. Uitgestelde belasting - verplichtingen 1 062 1 125
II. Kortlopende verplichtingen 133 537 463 579
A. Voorzieningen 2 172 3 709
B. Kortlopende financiële schulden 40 024 359 653
      a. Kredietinstellingen 32 493 14 247
      c. Andere 7 531 345 406
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 0 392
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 59 267 61 584
E. Andere kortlopende verplichtingen 3 491 1 675
F. Overlopende rekeningen 28 583 36 566
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3 083 275 2 982 289