Referentiekaders & Erkenningen

Befimmo heeft zich aangesloten bij de meest ambitieuze en volledige instrumenten en kaders op het vlak van duurzame ontwikkeling, via de invoering van concrete doelstellingen, gedragscodes en verdragen op milieu-, sociaal en governanceniveau.

KADERS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Raadpleeg de Brief van de COP21

Raadpleeg de Brief van de UN Global Compact (2016 - 2023)

Raadpleeg de Brief van de UN Global Compact (vanaf 2024)

De Vennootschap bovendien prijzen ontvangen en hoge ratings behaald voor haar niet-financiële rapportering. Een overzicht van de aan Befimmo toegekende scores over de laatste jaren vindt u hieronder:

ERKENNINGEN

1.Befimmo heeft 15 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen geïntegreerd in haar dagelijkse activiteiten. DOD’s 2 (Geen Honger) en 14 (Leven in het Water) werden buiten beschouwing gelaten omdat deze DOD’s niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van Befimmo.
2. Verklaring van afwijzing: het gebruik door Befimmo van gegevens van MSCI ESG research LLC of haar filialen ("MSCI"), en het gebruik van MSCI-logo's, handelsmerken, dienstmerken of indexnamen hierin, vormen geen sponsoring, goedkeuring, aanbeveling of promotie van Befimmo door MSCI. MSCI diensten en gegevens zijn eigendom van MSCI of haar informatieleveranciers, en worden "as-is" en zonder garantie geleverd. MSCI namen en logo's zijn handelsmerken of dienstmerken van MSCI.
3. Copyright ©2023 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Dit gedeelte bevat informatie ontwikkeld door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Dergelijke informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar externe leveranciers (Gegevens van Derden) en worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Zij vormen geen goedkeuring van enig product of project, noch een beleggingsadvies en worden niet gegarandeerd volledig, tijdig, accuraat of geschikt voor een bepaald doel te zijn. Het gebruik ervan is onderworpen aan de voorwaarden beschikbaar op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Meer informatie over het belang van transparante communicatie

Befimmo schenkt bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en aan de nauwgezetheid, de juistheid en de transparantie van de financiële en niet-financiële mededelingen. Zij heeft haar deelname aan vragenlijsten opgevoerd om zo transparant mogelijk te zijn over haar ESG-criteria. Enkele van de vragenlijsten waaraan Befimmo heeft meegewerkt, zijn te vinden in de publicatielijst.

ESG-vragenlijsten

Green Finance Framework

Befimmo kondigt de implementatie aan van haar “Green Finance Framework” ter ondersteuning van haar sterk engagement voor ESG. Het framework is een natuurlijke en logische uitbreiding van alle duurzaamheids- en milieuacties die de Vennootschap onderneemt. 

In het kader van dit framework kan Befimmo, of een van haar dochterondernemingen, groene obligaties, groene private plaatsingen of groene bankfinanciering uitgeven om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Op die manier verankert Befimmo duurzaamheid in haar financieringsactiviteiten.

Green Finance Framework

Second Party Opinion