GVBF

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FOD Financiën is het GVBF (gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds) onderworpen aan een specifiek reglement. De opgelegde regels omvatten het volgende:

  • Neem de vorm aan van een Naamloze Vennootschap of een Commanditaire vennootschap op aandelen;
  • Een investering beperkt tot onroerend goed;
  • Boekhouding volgens de IFRS-regels, met inbegrip van de waardering van de portefeuille tegen marktwaarde;
  • Een jaarlijkse waardering van de vastgoedportefeuille door onafhankelijke deskundigen.