Glossary

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

B

BeAMA search for term

Belgian Asset Managers Association (Belgische Vereniging van Asset Managers).

Beschikbaarheidsgraad van vastgoed beschikbaar voor verhuring search for term

De verhouding tussen de geraamde huurwaarde van de oppervlaktes waarvoor geen bezettingscontract is afgesloten op de afsluitdatum (het maakt niet uit of dit contract al ingegaan is of pas ingaat op een datum na de afsluitdatum) en de totale geraamde huurwaarde van het vastgoed beschikbaar voor verhuring. Dit percentage komt overeen met de EPRA Vacancy Rate.

Beurskapitalisatie search for term

Slotkoers op de beurs vermenigvuldigd met het totaal aantal aandelen in omloop op die datum.

BIM (Brussel Leefmilieu) search for term

Autoriteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die instaat voor de bescherming van het milieu.

Break search for term

De eerste mogelijkheid om een einde te maken aan een huurovereenkomst met een betekende opzegging.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) search for term
BREEAM is de methode voor de milieuevaluatie van gebouwen. Het is een referentiestelsel voor de beste werkwijzen in duurzaam ontwerpen, dat uitgroeide tot de meest gebruikte maatstaf om de milieuprestatie van een gebouw te beschrijven (www.breeam.org).
BREEAM Design search for term

Renovatie- en herstellingswerken. De winning en het gebruik van hulpbronnen voor de productie van materialen en producten bij renovaties (en bouwwerken) houden een van de grootste rechtstreekse effecten in voor de vastgoedsector. De ecologische voetafdruk, zoals het verlies van biodiversiteit, de uitstoot van broeikasgassen en het afval kan efficiënt verminderd worden dankzij recyclage en dematerialisering.

De BREEAM-certificatie die Befimmo stelselmatig invoert voor haar grote renovaties, legt onder meer op om gegevens betreffende het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en gerecycleerde materialen bij te houden. Maar ook in de ontwerpfase (Design) wordt de milieuprestatie van het gebouw bepaald. Van in de beginfase rekening houden met een aanpak van milieuvriendelijk ontwerpen, in overleg met de architecten en studiebureaus, staat ook borg voor een langere commerciële levensduur van het gebouw.

BREEAM In-Use search for term

De BREEAM In-Use certificatie sluit aan op de vraag naar voortdurende verbetering die de ISO 14001 norm oplegt.

Het is een kostbaar instrument om de inspanningen van Befimmo om de duurzaamheid van de gebouwen van haar portefeuille te onderbouwen. Eerst wordt de aanvankelijke prestatie van de gebouwen gemeten, zowel wat het gebouw zelf betreft (Asset) als voor het beheer van het gebouw (Management).

Deze certificatie vereist onder meer een opvolging van de verbruiksgegevens. De bevestiging van de gegevens die erop volgt, is een belangrijke etappe om tot correcte vergelijkingsgegevens (benchmark) te komen.

BVS search for term

Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (www.upsi-bvs.be).

C

CAP search for term

Een CAP is een afgeleid financieel instrument dat tot de familie van de opties behoort. De aankoop van een CAP maakt bescherming mogelijk tegen een stijging van de rentevoeten tot een vooraf bepaald maximum (uitoefenprijs of strike). Zo kan partij getrokken worden van rentevoetverlagingen. Bij de aankoop van een CAP moet altijd een premie betaald worden.

CBD (Central Business District) search for term

De zakenbuurt in het centrum van Brussel, die de wijken Centrum, Leopold, Louiza, Zuid en Noord omvat.

CCS (Cross Currency Swap) search for term
Een CCS is een overeenkomst tussen twee partijen om de stromen van rentekosten en de notionele bedragen die uitgedrukt zijn in twee verschillende valuta te ruilen. De ruil van de rentestromen kan gebeuren vast tegen vast, variabel tegen variabel of ook variabel tegen vast (of omgekeerd).
CDP (Carbon Disclosure Project) search for term

Het CDP is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de vermindering van de broeikasgassen die bedrijven en steden uitstoten. Dit gebeurt aan de hand van een wereldwijde database met gegevens over de emissie van broeikasgassen. De organisatie treedt op in naam van vele investeerders die meer dan US$ 95 triljoen activa vertegenwoordigen.

Code 2009 search for term

Belgische Corporate Governance Code die op 12 maart 2009 werd gepubliceerd door de Corporate Governance Commissie. De code bevat de werkwijzen en bepalingen die Belgische beursgenoteerde bedrijven moeten naleven. De Code 2009 vervangt de vroegere versie van 2004 die geraadpleegd kan worden op de site van GUBERNA (www.guberna.be/nl).

COLLAR search for term

Een COLLAR is een combinatie van afgeleide financiele instrumenten (derivaten) die bestaat uit de aankoop van een CAP en de verkoop van een FLOOR. Deze combinatie beschermt tegen een rentevoetstijging (door de aankoop van de CAP) met een volledig of gedeeltelijk gefinancierde premie door de verkoop van een FLOOR (die de verbintenis inhoudt om een minimale rentevoet te betalen).

D

DCF (Discounted Cash Flow) search for term

Methode voor de actualisering van cashflows.

Dekkingsratio search for term

Dekkingsratio = (nominale schulden met vaste rentevoeten + notioneel bedrag van de IRS en de CAP)/totale schuld.

E

E-niveau search for term

Niveau van het primair energieverbruik van een gebouw.

Economisch Hinterland search for term

Rand van Brussel.

EIRIS search for term

EIRIS is een wereldleider in het onderzoek naar de sociale, milieu- en bestuursprestaties van bedrijven.

EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) search for term

Deze index, ook wel energieprestatie van gebouwen genoemd, resulteert uit de Europese Richtlijn 2002/91/EG en drukt de nodige hoeveelheid energie uit om te beantwoorden aan de behoeften bij normaal gebruik van een gebouw. Dit is het resultaat van een berekening waarbij rekening wordt gehouden met de factoren die de energievraag beïnvloeden (isolatie, ventilatie, zonnetoevoer, interne toevoer, verwarmingssysteem, enz.).

EPRA search for term

Gesterkt door meer dan 200 actieve leden is de EPRA (European Public Real Estate Association – www.epra.com) de stem van het Europees beursgenoteerd vastgoed en vertegenwoordigt 250 miljard € onroerende activa.

EPRA earnings search for term

De EPRA earnings wordt door de EPRA gedefinieerd als "Recurring earnings from core operational activities". Hij stemt globaal overeen met de recurrente cash-flow van de Vennootschap.

EPRA NAREIT/Europe search for term

EPRA biedt, in samenwerking met FTSE et NAREIT, een benchmark voor het genoteerd vastgoed op wereldschaal. De FTSE EPRA/NAREIT index is opgedeeld in 8 sectoren, die de grootste wereldwijde investeringsmarkten beslaan. De EPRA NAREIT/Europe index omvat het in Europa genoteerde vastgoed.

Erfpachtrecht search for term

Tijdelijk zakelijk recht dat de houder, voor minimum 27 en maximaal 99 jaar, het volle genot verleent van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort, tegen betaling aan de eigenaar van een jaarlijkse vergoeding, in geld of natura, als erkenning van het eigendomsrecht. Tijdens de duur van de erfpacht oefent de erfpachter alle rechten uit die aan de eigendom verbonden zijn, maar hij mag niets doen dat de waarde ervan vermindert.

Ex-date search for term

Datum van de afknipping van de coupon.

F

FLOOR search for term

Een FLOOR is een afgeleid financieel instrument dat tot de familie van de opties behoort. De aankoop van een FLOOR beschermt tegen de daling van de rentevoeten, op een vooraf bepaald minimum (uitoefenprijs of strike). Zo kan partij getrokken worden van de stijgende rentevoeten. De aankoop van een FLOOR gaat gepaard met de betaling van een premie.

Free float search for term

Het percentage van de aandelen dat in handen is van het publiek. Het gaat om de aandelen waarvoor Befimmo geen transparantieverklaring van een derde heeft gekregen of die niet in het bezit zijn van Befimmo of haar dochterondernemingen.

FSMA (Financial Services and Markets Authority/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) search for term

Autonome publiekrechtelijke instelling voor het toezicht op de financiële en de verzekeringsmarkten in België.

G

Geraamde huurwaarde (ERV) search for term

Het gaat om de geraamde huurwaarde van de vastgoedportefeuille, naar het oordeel van de vastgoedexperts.

Gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten tot hun laatste vervaldag search for term

De verhouding tussen (i) de som van de lopende contractuele brutohuur van elke huurovereenkomst van vastgoed beschikbaar voor verhuring, vermenigvuldigd met de respectieve resterende duur tussen de afsluitdatum en hun laatste vervaldag en (ii) de totale lopende contractuele brutohuur van vastgoed beschikbaar voor verhuring. 

Gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten tot hun volgende vervaldag search for term

De verhouding tussen (i) de som van de lopende contractuele brutohuur van elke huurovereenkomst van vastgoed beschikbaar voor verhuring, vermenigvuldigd met de resterende respectieve duur tussen de afsluitdatum en hun volgende vervaldag en (ii) de totale lopende contractuele brutohuur van vastgoed beschikbaar voor verhuring. 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) search for term

GRESB is een initiatief dat de sociale en milieuprestaties van beursgenoteerde en private vastgoedbeleggingen beoordeelt. De verkregen benchmark is het startpunt voor de verbeteringen van deze prestaties evenals voor de collectieve inspanningen naar een meer duurzame vastgoedindustrie (www.gresb.com).

GRI (Global Reporting Initiative) search for term

Het GRI is de organisatie die aan de basis ligt van de opmaak van een standaard voor de verslaggeving inzake MVO die wereldwijd wordt erkend. Het zet zich in voor een voortdurende verbetering en het wereldwijd gebruik van deze standaard.

GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) search for term

Het concept van GVV werd in 2014 in het leven geroepen en streeft dezelfde doelstellingen na als structuren van Real Estate Investment Trusts die in de verschillende landen werden ingevoerd (REIT (USA), SIIC (Frankrijk) en FBI (Nederland)). De bedoeling van de wetgever was dat een GVV een grote transparantie van de vastgoedbelegging garandeerde en de uitkering van een maximum aan cashflow verzekerde, terwijl de belegger bepaalde voordelen genoot.

I

IAS (International Accounting Standards) search for term

Internationale boekhoudnormen die werden uitgewerkt door de International Accounting Standards Board.

IFRS (International Financial Reporting Standards) search for term

Internationale normen voor de financiële berichtgeving, uitgewerkt door de International Accounting Standards Board.

Investeringswaarde search for term

De investeringswaarde wordt door de expert bepaald als de meest waarschijnlijke waarde die behaald kan worden op de datum van de waardebepaling, onder normale verkoopsvoorwaarden, tussen welwillende en goed geïnformeerde partijen, voor aftrek van de overdrachtsbelasting.

IRR (Internal Rate of Return) search for term

De IRR is return op jaarbasis, of dus een intern rentabiliteitspercentage.

IRS (Interest Rate Swap) search for term

Een IRS of renteswap (meestal vast tegen variabel of omgekeerd) is een overeenkomst waarbij twee partijen beslissen om verschillende financiële stromen uit te wisselen, berekend op basis van een niet-uitgewisseld (notioneel) bedrag, een frequentie en een duur die vooraf bepaald zijn.

ISO 14001 search for term

De internationale milieumanagementnorm ISO 14001 omschrijft internationaal aanvaarde vereisten voor milieumanagementsystemen. Hij is toegespitst op het proces van voortdurende verbetering in de implementatie van milieudoelstellingen bij bedrijven en andere instellingen. Zij kunnen hun milieumanagement door onafhankelijke milieu-auditoren laten certificeren met de ISO 14001 standaard.

K

K-niveau search for term

Algemeen niveau van de primaire thermische isolatie van een gebouw.

Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 search for term

Koninklijk Besluit betreffende Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen.

Koninklijk Besluit van 14 november 2007 search for term

Koninklijk Besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Koninklijk Besluit van 7 december 2010 search for term

Koninklijk Besluit met betrekking tot Vastgoedbevaks.

KPI (Key Performance Indicator/Kritieke prestatie-indicator) search for term

De kritieke prestatie-indicatoren zijn cijfergegevens die gebruikt worden om te meten welke vooruitgang een bedrijf heeft geboekt in het implementeren van zijn voornaamste doelstellingen.

L

Lopend brutorendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring search for term

De verhouding tussen de lopende contractuele brutohuur en de waarde akte in handen van het vastgoed beschikbaar voor verhuring.

Lopend brutorendement van de vastgoedbeleggingen search for term

De verhouding tussen de lopende contractuele brutohuur en de waarde akte in handen van de vastgoedbeleggingen. 

Lopende contractuele brutohuur search for term

Het geannualiseerde totaal van de huurgelden in het kader van lopende huurovereenkomsten met Befimmo op de afsluitdatum. Deze houden geen rekening met de lopende huurvrije periodes, noch met de huurgelden van huurovereenkomsten die ingaan na de aangemerkte afsluitdatum. 

LTV (Loan-to-value) search for term

LTV = [(nominale financiële schulden - kasstroom)/reële waarde van de portefeuille].

M

MMS (Milieumanagementsysteem) search for term

Een MMS is een kader voor het beheer van de milieuprestaties. Het omschrijft hoe de beleidslijnen en doelstellingen moeten ingevoerd en bewaakt worden, hoe uitdagingen moeten aangepakt worden en hoe de werking van verschillende systemen en strategieën geanalyseerd en beoordeeld moet worden.

N

NAV (Net Asset Value) search for term

Intrinsieke waarde van het eigen vermogen.

Nettoresultaat search for term

Resultaat zoals opgemaakt volgens de IFRS-boekhoudnormen. Het vertegenwoordigt de winst of het verlies van de periode.

O

Omslag van vastgoed beschikbaar voor verhuring search for term

Het revisiepotentieel van de huurgelden van de portefeuille vastgoed beschikbaar voor verhuring in verhouding tot de geraamde huurwaarde van de genoemde portefeuille, uitgedrukt in percentage en berekend volgens de formule: 1 – de verhouding tussen de potentiële huur van vastgoed beschikbaar voor verhuring en de totale geraamde huurwaarde van vastgoed beschikbaar voor verhuring. 

Operationele marge search for term

Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille gedeeld door de huurinkomsten (zonder spreiding van de huurvrije periodes).

P

Payer IRS search for term

Een “payer” IRS (waaronder “betaler van een vaste rente” wordt verstaan) is een IRS waarvoor een vaste rente wordt betaald aan de tegenpartij, in ruil voor een variabele rente.

Potentieel brutorendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring search for term

De verhouding tussen de potentiële huur en de waarde akte in handen van het vastgoed beschikbaar voor verhuring.

Potentiële huur search for term

De lopende contractuele brutohuur, vermeerderd met de geraamde huurwaarde van de leegstaande oppervlaktes op de afsluitdatum. 

Property Management search for term

Het property management omvat het toezicht op de technische maintenance, de verrekening van de huurgelden en de verrekening van de lasten die aan de gebouwen verbonden zijn en moeten doorgerekend worden aan de huurders.

Pure Player search for term

Investeerder die zijn activiteiten toespitst op een enkel segment, waarin hij gespecialiseerd is. Dit kan een geografisch gebied of een bepaalde sector zijn.

R

Rating search for term

Financiële score die Befimmo toegekend krijgt van ratingbureau Standard & Poor’s.

Receiver IRS search for term

Een “receiver” IRS (waaronder een ontvanger van een vaste rente wordt verstaan) is een IRS waarvoor een variabele rente aan de tegenpartij wordt betaald, in ruil voor een vaste rente.

Record date search for term

De vastgelegde datum (datum waarop de inventaris van de aandeelhouders wordt afgesloten) waarop een aandeelhouder houder moet zijn van effecten om recht te hebben op de uitbetaling van het dividend in verhouding tot de effecten die hij op die datum bezit.

REIT (Real-Estate Investment Trust) search for term

Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal in de Verenigde Staten.

Reële waarde search for term

Deze reële waarde wordt verkregen door van de “investeringswaarde” een gemiddelde van de transactiekosten opgesteld door onafhankelijke vastgoedexperts af te trekken. Dit komt overeen met (i) 2,5%1 voor gebouwen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen € en met (ii) 10% (Vlaanderen) of 12,5% (Wallonië en Brussel) voor gebouwen met een waarde van minder dan 2,5 miljoen €. Deze waarden zijn opgesteld in toepassing van de IAS 40-norm die voor vastgoedbeleggingen een boeking in “reële waarde” oplegt.

1 Gemiddeld niveau van de kosten betaald op de transacties die de experts op de Belgische markt noteerden. Deze boekhoudkundige verwerking wordt uitgebreid beschreven in het bericht dat de BeAMA op 8 februari 2006 publiceerde.

RICS search for term

Royal Institution of Chartered Surveyors (www.rics.org).

Roerende voorheffing search for term

Dividenden zijn belastbare inkomsten in België. De roerende voorheffing normaal ingehouden op deze inkomsten, betreft, in de meeste gevallen, de definitieve belasting op deze inkomsten.

RPR search for term

Rechtspersonenregister

S

Schuldratio search for term

[Verplichtingen - voorzieningen – andere financiële verplichtingen (toegestane indekkingsinstrumenten) – uitgestelde belastingverplichtingen – overlopende rekeningen]/[totale balansactiva – toegestane indekkingsinstrumenten, geboekt op het actief van de balans]. Deze ratio wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.

Spot-bezettingsgraad van vastgoed beschikbaar voor verhuring search for term

De verhouding tussen de geraamde huurwaarde van de ingenomen oppervlaktes op de afsluitdatum en de totale geraamde huurwaarde van het vastgoed beschikbaar voor verhuring. 

T

Take-up search for term

In gebruik nemen van de voor verhuur bestemde ruimtes.

U

Uitkeringspercentage (Pay-out ratio) search for term

Het uitkeringspercentage is het brutodividend gedeeld door de EPRA earnings.

V

Vastgoedbevak search for term

Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal.

Het stelsel van de Vastgoedbevaks werd in 1995 in het leven geroepen om collectieve beleggingen in vastgoed tepromoten.

Velociteit search for term

De velociteit is een indicator van de omloopsnelheid van de aandelen op de gereglementeerde markt en wordt berekend door het totale aantal aandelen dat tijdens het boekjaar verwerkt werd te delen door het gemiddelde aantal aandelen in omloop in die periode.

W

Wet van 12 mei 2014 search for term

Wet betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen.

Wet van 20 december 2012 search for term

Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

Wet van 6 april 2010 search for term

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.