GVV

Sinds 2014* is Befimmo een GVV. De Gereglementeerde Vastgoedvennootschap streeft dezelfde doelstellingen na als vergelijkbare structuren van Real Estate Investment Trusts die in de verschillende landen werden ingevoerd (REIT (USA), SIIC (Frankrijk) en FBI (Nederland)).

De bedoeling van de wetgever was dat een GVV een grote transparantie van de vastgoedbelegging garandeerde en de uitkering van een groot deel van haar cashflow verzekerde, terwijl de belegger bepaalde voordelen genoot.

De GVV staat onder de controle van de Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten (FSMA), en is onderworpen aan een specifieke regeling waarvan de meest markante bepalingen de volgende zijn:

  • de vorm aannemen van een Naamloze Vennootschap of een Commanditaire Vennootschap op Aandelen,
  • beursnotering,een schuldenlast beperkt tot 65% van de totale activa in marktwaarde,
  • strenge regels inzake belangenvermenging, 
  • een boekhouding volgens de IFRS-regels en meer bepaald een boeking van de portefeuille tegen marktwaarde
  • een driemaandelijkse schatting van het vastgoedvermogen door onafhankelijke deskundigen,
  • een spreiding van het risico: maximaal 20% van het vermogen in één enkel vastgoedcomplex,
  • een vrijstelling van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat de “cash-flows” voor 80% worden uitgekeerd (berekend volgens artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014),
  • een bevrijdende roerende voorheffing van 30%, af te houden bij de betaalbaarstelling van het dividend.

De bedoeling van al deze regels is dus het gelopen risico te beperken.

Vennootschappen die fuseren met een Vastgoedbevak zijn onderworpen aan een belasting van 16,995% op de latente meerwaarden en belastingvrije reserves (16,5% verhoogd met 3% als bijkomende crisisbijdrage).

* Sinds haar ontstaan in 1995 en tot 13 november 2014 was Befimmo een Vastgoedbevak. Voor bijkomende informatie over de wijziging van statuut in GVV van de Vennootschap, gelieve de documentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 oktober te raadplegen.