Referentiekaders & Erkenningen

Befimmo heeft zich aangesloten bij de meest ambitieuze en volledige instrumenten en kaders op het vlak van duurzame ontwikkeling, via de invoering van concrete doelstellingen, gedragscodes en verdragen op milieu-, sociaal en governanceniveau.

Raadpleeg de Brief van de COP21

Raadpleeg de Brief van de UN Global Compact

Raadpleeg de ISO 14001 certificiëring

De Vennootschap bovendien prijzen ontvangen en hoge ratings behaald voor haar niet-financiële rapportering. Een overzicht van de aan Befimmo toegekende scores over de laatste jaren vindt u hieronder:

1.Vrijwillige deelname van Befimmo.
2. Nieuw scoresysteem (van A tot D-) sinds 2016.
3. Met ingang van 2020 heeft GRESB haar algemene score voor de vastgoedsector opgesplitst in twee verschillende categorieën: Standing investments en Developments.
4. Het ESG-ratingrapport werd vervangen door een risicoratingrapport. De Risk Rating daarentegen richt zich vooral op het tonen van het risiconiveau waaraan een onderneming is blootgesteld.

Meer informatie over het belang van transparante communicatie

Befimmo schenkt bijzondere aandacht aan de betrouwbaarheid van het rapporteringsproces en aan de nauwgezetheid, de juistheid en de transparantie van de financiële en niet-financiële mededelingen. Zij heeft haar deelname aan vragenlijsten opgevoerd om zo transparant mogelijk te zijn over haar ESG-criteria. Enkele van de vragenlijsten waaraan Befimmo heeft meegewerkt, zijn te vinden in de publicatielijst.

Duurzaamheidsvragenlijsten