Schuldinformatie

Befimmo voorziet zich van de meest geschikte financieringsbronnen om haar strategie concreet vorm te geven. Ze sluit de nodige financieringen te gepasten tijde af, met oog voor het optimaal evenwicht tussen kostprijs, looptijd en diversifiëring van haar financieringsbronnen.  Ze meent dat een LTV-ratio van 50% aansluit op haar “risk-adverse” profiel op een kantoormarkt met vrij stabiele fundamenten. Om haar resultaat en haar EPRA earnings te beveiligen tegen een snelle stijging van de rentevoeten boven bepaalde drempels, heeft Befimmo een gericht indekkingsbeleid uitgestippeld. Het beleid van indekking van het renterisico heeft tot doel een afnemend deel van de schuldenlast in te dekken over een horizon van 10 jaar. De doelstellingen en de hantering van dit beleid worden geregeld onder de loep genomen. De keuze van de instrumenten en van hun niveau is gegrond op een analyse van de rentevooruitzichten van geraadpleegde banken en op een afweging tussen de kostprijs van het instrument en het niveau en type van bescherming.

Op 30 juni 2018

  • 42,16 LOAN-TO-VALUE

  • 44,31 SCHULDRATIO

  • 4,76 jaar GEWOGEN GEMIDDELDE DUUR VAN DE SCHULD

  • 1,97 GEMIDDELDE GEANNUALISEERDE FINANCIERINGSKOST

  • 1.376.1 miljoen € BEVESTIGDE FINANCIERINGEN

  • 80,1 VASTRENTENDE SCHULDEN (INCLUSIEF IRS)

 

 

Financiële rating

Het ratingbureau Standard & Poor’s bevestigde op 16 mei 2018 de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor de langetermijnschuld van Befimmo en de rating A-2 voor de kortetermijnschuld.

Standard & Poor's

Verslagen Standard & Poor's