Balans

(in duizend €)                    
ACTIVA  31.12.2020  31.12.2019 
I. Vaste activa 2 790 205 2 861 689
A. Goodwill 18 145 23 629
B. Immateriële vaste activa 3 815 1 729
C. Vastgoedbeleggingen 2 739 649 2 814 822
        Reële waarde van de portefeuille buiten Silversquare 2 694 479 2 790 778
        Right of use - reële waarde van de Silversquare huurovereenkomsten 45 170 24 044
D. Andere materiële vaste activa 15 355 10 948
E. Financiële vaste activa 8 421 7 296
F. Vorderingen financiële leasing 4 822 3 265
II. Vlottende activa 56 284 50 563
A. Activa bestemd voor de verkoop 21 581 -
B. Financiële vlottende activa 795 12 763
C. Vorderingen financiële leasing 145 142
D. Handelsvorderingen 28 386 31 535
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 479 1 060
F. Kas en kasequivalenten 2 439 2 878
G. Overlopende rekeningen 2 458 2 184
TOTAAL ACTIVA 2 846 488 2 912 251
     
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 31.12.2020 31.12.2019
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 591 404 1 603 872
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 1 591 404 1 603 872
A. Kapitaal 398 356 398 320
B. Uitgiftepremies 861 905 861 905
C. Reserves 318 874 231 434
D. Nettoresultaat van het boekjaar 12 269 112 213
II. Minderheidsbelangen - -
VERPLICHTINGEN 1 255 084 1 308 379
I. Langlopende verplichtingen 760 104 696 157
A. Voorzieningen 3 918 1 471
B. Langlopende financiële schulden 684 586 637 567
     a. Kredietinstellingen 219 677 201 446
     c. Andere 464 909 436 121
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 62 973 46 455
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 7 547 9 974
F. Uitgestelde belasting - verplichtingen 1 081 691
II. Kortlopende verplichtingen 494 980 612 222
A. Voorzieningen 2 526 3 155
B. Kortlopende financiële schulden 368 697 497 167
      a. Kredietinstellingen 11 001 61 448
      c. Andere 357 696 435 719
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen - -
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 93 130 85 596
E. Andere kortlopende verplichtingen 4 276 3 872
F. Overlopende rekeningen 26 351 22 432
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2 846 488 2 912 251