Balans

(in duizend €)                    
ACTIVA 31.12.2019  31.12.2018
I. Vaste activa 2 861 689 2 700 743
A. Goodwill 23 629  14 217
B. Immateriële vaste activa 1 729 899
C. Vastgoedbeleggingen 2 814 822 2 655 324
        Reële waarde van de portefeuille buiten Silversquare 2 790 778 2 655 324
        Right of use - reële waarde van de Silversquare huurovereenkomsten 24 044  
D. Andere materiële vaste activa 10 948  1 021
E. Financiële vaste activa 7 296  27 497
F. Vorderingen financiële leasing 3 265  1 784
II. Vlottende activa 50 563  34 398
A. Activa bestemd voor de verkoop    
B. Financiële vlottende activa 12 763 10 004
C. Vorderingen financiële leasing 142 139
D. Handelsvorderingen 31 535 21 454
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 1 060 52
F. Kas en kasequivalenten 2 878 591
G. Overlopende rekeningen 2 184 2 157
TOTAAL ACTIVA 2 912 251 2 735 140
     
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 31.12.2019 31.12.2018
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 603 872 1 443 214
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 1 603 872 1 443 214
A. Kapitaal 398 320  357 871
B. Uitgiftepremies 861 905  792 641
C. Reserves 231 434  276 104
D. Nettoresultaat van het boekjaar 112 213 16 597
II. Minderheidsbelangen    
VERPLICHTINGEN 1 308 379 1 291 926
I. Langlopende verplichtingen 696 157 760 478
A. Voorzieningen 1 471 728
B. Langlopende financiële schulden 637 567  735 519
     a. Kredietinstellingen 201 446 297 319
     c. Andere 436 121 438 200
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 46 455 21 881
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 9 974 2 130
F. Uitgestelde belasting - verplichtingen 691 219
II. Kortlopende verplichtingen 612 222 531 448
A. Voorzieningen 3 155 5 039
B. Kortlopende financiële schulden 497 167 443 012
      a. Kredietinstellingen 61 448 13 674
      c. Andere 435 719 429 338
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen    2 140
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 85 596 54 289
E. Andere kortlopende verplichtingen 3 872 4 099
F. Overlopende rekeningen 22 432 22 870
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2 912 251 2 735 140