Balans

ACTIVA 30.06.2018 31.12.17
I. Vaste activa 2 666 025 2 532 477
A. Goodwill  14 281  14 281
C. Vastgoedbeleggingen 2 629 998 2 494 360
D. Andere materiële vaste activa  2 392  2 436
E. Financiële vaste activa  17 503  19 498
F. Vorderingen financiële leasing  1 851  1 902
II. Vlottende activa  46 451  26 651
A. Activa bestemd voor de verkoop - -
B. Financiële vlottende activa  8 616  1 874
C. Vorderingen financiële leasing   138   136
D. Handelsvorderingen  33 687  21 067
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa  1 701  1 688
F. Kas en kasequivalenten   209   254
G. Overlopende rekeningen  2 101  1 632
TOTAAL ACTIVA 2 712 475 2 559 128
     
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 30.06.2018 31.12.17
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 465 244 1 448 504
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 1 465 244 1 448 504
A. Kapitaal  357 871  357 871
B. Uitgiftepremies  792 641  792 641
C. Reserves  276 023  228 172
D. Nettoresultaat van het boekjaar  38 708  69 820
VERPLICHTINGEN 1 247 232 1 110 624
I. Langlopende verplichtingen  562 217  505 008
A. Voorzieningen  2 154  3 673
B. Langlopende financiële schulden  540 945  484 255
a. Kredietinstellingen  171 209  153 553
c. Andere  369 735  330 702
   EUPP  290 544  165 966
   USPP  75 997  161 916
   Verkregen waarborgen  3 195  2 820
C. Andere langlopende financiële verplichtingen  19 118  17 080
II. Kortlopende verplichtingen  685 014  605 616
A. Voorzieningen  5 124  5 592
B. Kortlopende financiële schulden  584 878  517 832
a. Kredietinstellingen  65 262  47 332
c. Andere  519 616  470 500
   EUPP  15 000  15 000
   USPP  89 116 -
Handelspapier  415 500  455 500
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen  1 463   5
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden  62 867  52 359
E. Andere kortlopende verplichtingen  1 884  2 491
F. Overlopende rekeningen  28 799  27 337
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2 712 475 2 559 128