Balans

(in duizend €)                     
ACTIVA  31.12.2021   31.12.2020 
I. Vaste activa 2 914 490 2 790 205
A. Goodwill 16 299 18 145
B. Immateriële vaste activa 6 176 3 815
C. Vastgoedbeleggingen 2 861 185 2 739 649
        Reële waarde van de portefeuille buiten Silversquare 2 824 655 2 694 479
        Right of use - reële waarde van de Silversquare huurovereenkomsten 36 531  45 170
D. Andere materiële vaste activa 19 118 15 355
E. Financiële vaste activa 6 901 8 421
F. Vorderingen financiële leasing 4 812 4 822
II. Vlottende activa 67 798 56 284
A. Activa bestemd voor de verkoop 13 133 21 581
B. Financiële vlottende activa 7 795
C. Vorderingen financiële leasing 149 145
D. Handelsvorderingen 35 217 28 386
E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa 11 692 479
F. Kas en kasequivalenten 2 022 2 439
G. Overlopende rekeningen 5 578 2 458
TOTAAL ACTIVA 2 982 289 2 846 488
     
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 31.12.2021 31.12.2020
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 630 170 1 591 404
I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 1 630 170 1 591 404
A. Kapitaal 398 357 398 356
B. Uitgiftepremies 861 905 861 905
C. Reserves 314 592 318 874
D. Nettoresultaat van het boekjaar 55 316 12 269
II. Minderheidsbelangen - -
VERPLICHTINGEN 1 352 118 1 255 084
I. Langlopende verplichtingen 888 539 760 104
A. Voorzieningen 1 196 3 918
B. Langlopende financiële schulden 851 775 684 586
     a. Kredietinstellingen 440 155 219 677
     c. Andere 411 620 464 909
C. Andere langlopende financiële verplichtingen 27 081 62 973
D. Handelsschulden en andere langlopende schulden 7 362 7 547
F. Uitgestelde belasting - verplichtingen 1 125 1 081
II. Kortlopende verplichtingen 463 579 494 980
A. Voorzieningen 3 709 2 526
B. Kortlopende financiële schulden 359 653 368 697
      a. Kredietinstellingen 14 247 11 001
      c. Andere 345 406 357 696
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 392 -
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 61 584 93 130
E. Andere kortlopende verplichtingen 1 675 4 276
F. Overlopende rekeningen 36 566 26 351
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2 982 289 2 846 488